s
选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
 • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
 • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
 • :所有号码
  期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
  2019115 10 37 27 42 29 16 44 114:211115 : 2
  2019116 19 18 45 21 14 47 49 22122:4223 : 4
  2019117 22 6 44 19 42 1 25 33232:4333 : 4
  2019118 31 11 1 41 47 6 32 4433:31444 : 3
  2019119 10 16 23 27 7 34 24 55412:4552 : 5
  2019120 49 24 17 30 40 1 48 6653:31664 : 3
  2019121 20 19 13 2 10 24 17 7761270:60 : 7
  2019122 13 25 15 46 30 40 26 884:223885 : 2
  2019123 33 34 20 30 7 44 46 994:234995 : 2
  2019124 18 6 23 46 31 17 44 1010142:410103 : 4
  2019125 3 13 31 49 2 18 14 1111252:411112 : 5
  2019126 23 47 28 44 39 10 13 12124:26112124 : 3
  2019127 1 24 13 12 42 4 48 13131721:5132 : 5
  2019128 3 5 10 35 38 4 7 1414282:41142 : 5
  2019129 46 28 20 35 1 30 15 15154:2912154 : 3
  2019130 42 25 45 15 5 9 38 161613:323164 : 3
  2019131 22 23 36 41 29 44 2 17174:2134174 : 3
  2019132 10 40 1 49 24 18 7 1818122:45182 : 5
  2019133 15 23 45 1 47 29 6 191923:316193 : 4
  2019134 2 23 31 16 6 8 1 20203121:5201 : 6
  2019135 47 25 30 26 14 32 4 215:14231215 : 2
  2019136 11 35 28 6 12 5 17 221532:42222 : 5
  2019137 32 39 49 21 35 6 15 2324:2413234 : 3
  2019138 2 8 28 4 6 29 5 243152:44242 : 5
  2019139 41 34 30 23 20 3 47 25423:315254 : 3
  期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
  统计大:小8:1711:1414:1114:1112:139:1611:14:175921所有号码